V súlade s poslaním SAVP prijímajú členovia tento záväzok:

1) Prezentovať názory opierajúc sa o aktuálne, objektívne, vedecky podložené informácie

2) Pracovať a vystupovať v súlade s Deklaráciou SAVP

3) Podporovať vzdelávanie a výskum v oblasti výživy, telesného pohybu a v ďalších oblastiach prevencie

4) Uznávať potrebu neustáleho kritického hodnotenia poznatkov vedy o výžive, pohybe a prevencii a brať do úvahy pokroky vo vede v rámci EBM

5) Nevystupovať ad personam, neútočiť proti nositeľom iných názorov, len proti tvrdeniam, s ktorými zásadne nesúhlasíme a sú v rozpore s našim presvedčením a uvedomovať si, že môžu existovať legitímne rozdiely v odborných názoroch a rešpektovať právo na iný názor

6) Presadzovať pravdivé označovanie potravín a etické spôsoby reklamy

7) Rešpektovať oficiálne stanoviská SAVP a pri verejnom vystupovaní v mene SAVP, dôsledne komunikovať iba také názory a informácie, ktoré boli v rámci SAVP konsenzuálne prijaté

8) Dbať na zachovanie finančnej a odbornej nezávislosti SAVP od akýchkoľvek vplyvov zo strany producentov, distribútorov liekov, potravín, nápojov, doplnkov výživy, vyšetrovacích a diagnostických zariadení a prostriedkov a pod.

9) Chrániť česť, dôstojnosť a dobrú povesť svoju i Spoločnosti a jednať tak, aby nebola znevážená jej činnosť

Blog Single