ČLENOVIA SAVP

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na organizmus. Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a vedecký asistent, ďalších sedem rokov ako znalec v oblasti genetickej analýzy. Počas svojej praxe bola spolurealizátorom niekoľkých vedecko-výskumných projektov, za jeden z posledných získala ako spoluautorka odbornej publikácie ocenenie Ig Nobel Prize. Je spoluzakladateľkou Inštitútu zdravého života Welko zameraného na organizáciu edukačných aktivít v oblasti výživy. Pôsobí ako odborný garant a vedúca lektorka kurzov Poradca pre výživu, a autorsky a lektorsky sa spolupodieľa na ďalších aktivitách Inštitútu. Špecializuje sa na vplyv výživy na zdravie, metodiku spracovania nutričných plánov, výživu detí, tehotných a kojacich žien. Pôsobí ako nutričný terapeut v Kontaktnom centre Anabell Bratislava - pre poruchy príjmu potravy, v spolupráci s Klinikou detskej psychiatrie LF UK a DFNsP. Odborne zastrešuje nutričné odporúčania v EEG Biofeedback inštitúte. Spolu s českými partnermi sa podieľa na koordinácii projektu Pestrá strava.sk Je hlavnou lektorkou a konzultantkou spoločnosti Planeat.

Ďalší členovia: