ČLENOVIA SAVP

MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH

Po skončení LFUK (1995) niekoľko rokov pôsobila ako sekundárny lekár (1. Interná klinika DNsP Kramáre, Subkatedra klinickej farmakológie SZU) a v r. 2001 získala atestáciu I. stupňa v odbore interná medicína. Neskôr sa venovala predovšetkým preventívnej medicíne a verejnému zdravotníctvu - 2005-2011 pôsobila na Oddelení environmentálnej medicíny SZU, kde bola členka vedecko-technického tímu roka 2008, ktorý získal cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia vplyvov znečistenia životného prostredia na zdravie detskej populácie. V roku 2010 ukončila externé doktorandské štúdium (PhD), v roku 2011 nadobudla špecializáciu v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health). V súčasnosti (od roku 2011) pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ústave hygieny LFUK, kde sa venuje predovšetkým výučbe slovenských a zahraničných študentov v oblasti primárnej prevencie chronických chorôb a najmä problematike výživy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava na sledovanie a hodnotenie vplyvu environmentálnych faktorov na zdravie populácie. Zapája sa do riešenia domácich aj medzinárodných projektov, je členkou viacerých odborných spoločností, pôsobí ako školiteľka a oponentka diplomových prác, prednáša na odborných domácich a zahraničných fórach, spolupodieľa sa na organizovaní každoročnej vedecko-odbornej konferencie „Životné podmienky a zdravie“. Absolvovala viaceré zahraničné kurzy a stáže na renomovaných pracoviskách zamerané na problematiku výživy (2016-Potsdam -International Summer School In Nutritional Epidemiology, German Institute of Human Nutrition; 2015- Ormskirk, Dietary Assessment Workshop, British Nutrition Society, Edge Hill University; 2015- London, UCL, School of Life & Medical Sciences, Faculty of Pop. Health Sciences; 2015- Florida, Novasoutheastern University; 2014-London, Nutrition and anti-aging, Institute for Optimum Nutrition; 2012-Bordeaux, NutriBrain; 2011-Cambridge, Scholarship winner, Scope Summerschool, The International Association for the Study of Obesity), a aktívne sa zúčastnila na medzinárodných konferenciách zaoberajúcich sa výživou (2016-International Conference on Nutriton in Medicine, Washington 2015-12th FENS European Nutrition Conference, Berlin; 2014-III. World Congress of Public Health Nutrition, Las Palmas de Gran Canaria; 2013-20th International Congress of Nutrition, Granada). Je autorkou viac ako 60 vedeckých a odborných publikácií, učebnice Nutrition and Food safety (r. 2015).

Ďalší členovia: